Informace o zpracování osobních údajů

Na základě článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení GDPR”) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vás informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s využíváním služeb naší restaurace Hvězda. 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem vašich osobních údajů je společnost:

  • Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., IČO: 10989391 se sídlem: 5. května 106/9, 351 01 Františkovy Lázně. Kontaktní e-mail: dpo@fla.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Na správce se nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, které jsou ve zkrácené podobě popsány v níže uvedené tabulce. Právní základ zpracování osobních údajů vychází z článků 6 a 9 Nařízení GDPR. Prohlašujeme, že osobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci a dále neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování, včetně profilování. 

Souhrnná tabulka účelů zpracování osobních údajů

ID Účel a klíčové činnosti zpracování osobních údajů Kategorie osobních údajů Zdroj osobních údajů Právní titul zpracování Odkaz na regulatorní požadavky

Uloženo 

po dobu

Kategorie příjemců OÚ
01 Zasílání elektronických obchodních sdělení (denní nabídky, novinky, sezónní nabídky a další informace o připravovaných speciálních akcích) hostům restaurace na základě předchozího dobrovolného souhlasu poskytnutého prostřednictvím registračního formuláře k odběru obchodních sdělení. Kontaktní údaje Správce osobních údajů Dobrovolný souhlas čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR Do odhlášení z odběru max. 5 let Zaměstnanci správce
02 Zasílání elektronických obchodních sdělení (denní nabídky, novinky, sezónní nabídky a další informace o připravovaných speciálních akcích) hostům restaurace na základě bezplatného přihlášení k odběru služby “Zasílání novinek do e-mailové schránky”. Registrace a potvrzení registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře webové prezentace provozovatele restaurace Hvězda.  Kontaktní údaje Správce osobních údajů Splnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR Do odhlášení z odběru / podání námitky proti zpracování Zaměstnanci správce
03. Telefonická či e-mailová rezervace stolu na základě objednávky ze strany hosta restaurace.  Kontaktní údaje Správce osobních údajů Splnění smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

10 let Zaměstnanci správce
04. Realizace uzavřených společenských akcí dle charakteru poptávky v prostorách restaurace Hvězda.  Kontaktní údaje Správce osobních údajů Splnění smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

10 let Zaměstnanci správce
05. Webová prezentace – zpracování nutných cookies pro správné zobrazení webových stránek restaurace Hvězda.  Data nezbytná pro základní funkce prezentace Návštěvník webové prezentace

Oprávněný zájem;

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Po dobu návštěvy webové prezentace Nejsou
06. Webová prezentace – zpracování preferenčních, analytických a marketingových cookies v režimu principu “opt-in” dle nastavení prohlížeče návštěvníka stránek.  Data, která nejsou nezbytně nutná pro základní funkce webové stránky a je možné omezit jejich zpracování Návštěvník webové prezentace

Souhlas;

Právní povinnost

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Dle preferencí a nastavení prohlížeče na straně uživatele Google Analytics (analytické a marketingové cookies)

Poznámky k právnímu titulu zpracování:

  • “Souhlas” – subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
  • “Splnění smlouvy” – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • “Právní povinnost” – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  • “Oprávněný zájem” – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Doplňující informace ke zpracování cookies z našich webových stránek

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, která internetový prohlížeč obdrží od webového serveru a uloží je na vašem počítači ve tvaru název – hodnota. Tato data jsou při další návštěvě stejných webových stránek odeslána zpět webovému serveru. Stránky si tedy na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Cookies se zcela běžně využívají například k uložení obsahu nákupního košíku v e-shopech a k uložení dalších uživatelských předvoleb spojených s průchodem webovou stránkou. 

Při první návštěvě našich webových stránek se otevře informační okno služby CookieBot, které poskytuje komplexní informace k tématu spolu s podrobným přehledem všech použitých cookies. V tomto informačním okně si můžete upravit využívání cookies dle vašich preferencí. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již uloženy na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě stránek, nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí webových stránek (například provedení rezervace pobytu prostřednictvím služby Booking.com). Pokud se v budoucnu rozhodnete změnit své preference zpracování cookies, klikněte na odkaz “Nastavení cookies” v zápatí webové prezentace.

 

Zpracování osobních údajů založené souhlasem subjektu údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno vaším výslovným souhlasem vždy pečlivě zvažujeme povahu konkrétního účelu a vybíráme přiměřenou dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů, která není delší než 5 let. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete níže uvedeným jednoduchým postupem kdykoliv odvolat.

 

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V postavení subjektu údajů (fyzické osoby, o níž jsou osobní údaje zpracovávány) máte níže uvedená práva, při jejichž výkonu můžeme v případě pochybností přiměřeně ověřovat oprávněnost žádosti, které následně vyhovíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však v lhůtách uložených Nařízením GDPR. V průběhu vašeho pobytu se také můžete se svou žádostí obrátit přímo na recepci našeho lázeňského hotelu, kde bude ověřena vaše totožnost a bude s vámi sepsán váš požadavek sdělen termín vyřízení. Upozorňujeme vás, že bez ověření totožnosti nejsme povinni žádost přijmout a vyřídit. 

 

Souhrnná tabulka práv subjektu údajů

Právo subjektu údajů Podrobný popis
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů V souladu s článkem 7. Nařízení GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jste nám dali před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu proveďte výslovnou, srozumitelnou a dostatečně určitou žádostí. 
Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s článkem 15. Nařízení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme. Toto právo zahrnuje získat od nás především:

  • potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování s o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • kopii zpracovávaných osobních údajů a to v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě opakovaných žádostí jsme v souladu s Nařízením GDPR oprávněni účtovat za kopii osobních údajů přiměřený poplatek jenž bude odvozen od administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů V souladu s článkem 16. Nařízení GDPR máte právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné. Žádost na opravu osobních údajů uplatníte na kontaktní adrese správce osobních údajů. 
Právo na výmaz (“právo být zapomenut”) V souladu s článkem 17. Nařízení GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud neprokážeme oprávněné důvody jejich zpracování. V rámci interních směrnic, pracovních postupů a podpůrného informačního systému máme nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případech, kdy již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány. Pokud se domníváte, že jsme neprovedli výmaz Vašich osobních údajů a zpracováváme je tak protiprávně, obraťte se s žádostí na výmaz na kontaktní adresu správce osobních údajů. 
Právo na omezení zpracování V souladu s článkem 18. Nařízení GDPR máte do vyřešení Vašeho podnětu právo za omezené zpracování Vašich osobních údajů, pokud budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, zpochybňovat důvody jejich zpracování nebo pokud podáte dle článku 21 Nařízení GDPR námitku proti jejich zpracování.
Splnění oznamovací povinnosti při opravě nebo výmazu nebo omezení zpracování Dojde-li na základě Vaší žádosti k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme v souladu s článkem 19. Nařízení GDPR informovat jednotlivé příjemce. To neplatí pro případy, kdy se takové informování ukáže jako nemožné, případně by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti Vám také můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.
Právo na přenositelnost osobních údajů V souladu s článkem 20. Nařízení GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. Pokud jsou Vámi poskytnuté osobní údaje elektronicky zpracovávány, zajistíme po dohodě jejich předání ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, můžeme Vaše údaje přímo předat i Vámi určenému správci.
Právo vznést námitku V souladu s článkem 21. Nařízení GDPR máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které zpracováváme z titulu oprávněného zájmu správce údajů. Námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení s nabídkami lázeňských pobytů a speciálních akcí) vyřizujeme obratem. Pokud neprokážeme existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme takové zpracování bez zbytečného odkladu.
Podat námitku proti rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování V souladu s článkem 22. Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo.
Podat stížnost k dozorovému úřadu Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další informace naleznete na webových stránkách úřadu zde).